u发国际平台

ÐÐÒµ¶ÌÐÅ

½Ó¿Ú˵Ã÷ÎĵµV3.0

 

¿Í»§½Ó¿Ú˵Ã÷.......................................................................................... 1

µÚÒ»Õ  ·¢ËͽӿÚ.......................................................................... 2

1.1 ÇëÇóµØÖ·........................................................................... 2

1.2²ÎÊý˵Ã÷............................................................................ 2

1.3·µ»ØÖµ................................................................................ 2

µÚ¶þÕÂÓà¶î¼°ÒÑ·¢ËÍÁ¿²éѯ½Ó¿Ú.............................................. 3

2.1 ÇëÇóµØÖ·........................................................................... 3

2.2²ÎÊý˵Ã÷............................................................................ 3

2.3·µ»ØÖµ................................................................................ 4

µÚÈýÕ·Ƿ¨¹Ø¼ü´Ê²éѯ............................................................... 4

3.1 ÇëÇóµØÖ·........................................................................... 4

3.2²ÎÊý˵Ã÷............................................................................ 4

3.3·µ»ØÖµ................................................................................ 5

µÚËÄÕÂ״̬±¨¸æ½Ó¿Ú................................................................... 5

4.1 ÇëÇóµØÖ·........................................................................... 5

4.2²ÎÊý˵Ã÷............................................................................ 5

4.3·µ»ØÖµ................................................................................ 5

4.4´íÎó·µ»ØÖµ——״̬±¨¸æÇëÇó´íÎ󷵻ظñʽ¼°¶ÔÓ¦Öµ................................................................................................... 6

µÚÎåÕÂÉÏÐнӿÚ............................................................................ 6

5.1 ÇëÇóµØÖ·........................................................................... 6

5.2²ÎÊý˵Ã÷............................................................................ 7

5.3·µ»ØÖµ................................................................................ 7

5.4´íÎó·µ»ØÖµ——»Ø¸´ÇëÇó´íÎ󷵻ظñʽ¼°¶ÔÓ¦Öµ..... 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

½Ó¿Ú˵Ã÷£º¿Í»§½Ó¿Ú²¿·ÖÌṩhttp url·½Ê½µÄ½Ó¿Ú£¬¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÇó¿ÉÒÔÌṩÏàÓ¦½Ó¿Ú£¬½Ó¿Ú±àÂ뷽ʽ²ÉÓÃͳһµÄUTF-8

µÚÒ»Õ  ·¢ËͽӿÚ

1.1 ÇëÇóµØÖ·

http://120.25.59.131:8888 /smsutf-8.aspx

ÇëÇóµØÖ·ÊÇ¿Í»§½Ó¿Ú³ÌÐòµ÷ÓÃʱÇëÇóµÄurlµØÖ·£¬²ÉÓõÄÊÇhttp post ½Ó¿Ú£¬µØÖ·ÊÇ

http://*****:port/sms.aspx¶ÔÓ¦UTF-8

http://*****:port/smsutf-8.aspx¶ÔÓ¦utf-8

Èë¿ÚµØÖ·Ò»°ã²»»á·¢Éú±ä»¯£¬µ±·¢Éú±ä»¯µÄʱºò£¬»á֪ͨ½Ó¿ÚÓû§       

1.2²ÎÊý˵Ã÷

http://*****:port/sms.aspx

http://*****:port/smsutf-8.aspx

 

²ÎÊýÃû³Æ

º¬Òå

˵Ã÷

userid

ÆóÒµid

ÆóÒµID

account

·¢ËÍÓû§ÕʺÅ

Óû§Õʺţ¬ÓÉϵͳ¹ÜÀíÔ±

password

·¢ËÍÕʺÅÃÜÂë

Óû§Õ˺ŶÔÓ¦µÄÃÜÂë

mobile

È«²¿±»½ÐºÅÂë

·¢ÐÅ·¢Ë͵ÄÄ¿µÄºÅÂë.¶à¸öºÅÂëÖ®¼äÓðë½Ç¶ººÅ¸ô¿ª

content

·¢ËÍÄÚÈÝ

¶ÌÐŵÄÄÚÈÝ£¬ÄÚÈÝÐèÒªUTF-8±àÂë

sendTime

¶¨Ê±·¢ËÍʱ¼ä

Ϊ¿Õ±íʾÁ¢¼´·¢ËÍ£¬¶¨Ê±·¢Ë͸ñʽ2010-10-24 09:08:10

action

·¢ËÍÈÎÎñÃüÁî

ÉèÖÃΪ¹Ì¶¨µÄ:send

extno

À©Õ¹×ÓºÅ

ÇëÏÈѯÎÊÅäÖõÄͨµÀÊÇ·ñÖ§³ÖÀ©Õ¹×Ӻţ¬Èç¹û²»Ö§³Ö£¬ÇëÌî¿Õ¡£×ÓºÅÖ»ÄÜΪÊý×Ö£¬ÇÒ×î¶à5λÊý¡£

ÀýÈ磺

action=send&userid=12&account=Õ˺Å&password=ÃÜÂë&mobile=13548069095,13399999999 &content=ÄÚÈÝ&sendTime=&extno=

1.3·µ»ØÖµ

ÔÚ½ÓÊÕµ½¿Í»§¶Ë·¢Ë͵ÄhttpÇëÇóºó£¬·µ»ØÒÔxmlµÄ·½Ê½·µ»Ø´¦Àí½á¹û¡£¸ñʽΪ£º

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<returnsms>

<returnstatus>status</returnstatus> ---------- ·µ»Ø״ֵ̬£º³É¹¦·µ»ØSuccess ʧ°Ü·µ»Ø£ºFaild

<message>message</message> ---------- ·µ»ØÐÅÏ¢£º¼ûϱí

<remainpoint> remainpoint</remainpoint> ---------- ·µ»ØÓà¶î

 

<taskID>taskID</taskID>  -----------  ·µ»Ø±¾´ÎÈÎÎñµÄÐòÁÐID

<successCounts>successCounts</successCounts> --³É¹¦¶ÌÐÅÊý£ºµ±³É¹¦ºó·µ»ØÌá½»³É¹¦¶ÌÐÅÊý

</returnsms>

 

·µ»ØÐÅÏ¢Ìáʾ

˵Ã÷

ok

Ìá½»³É¹¦

Óû§Ãû»òÃÜÂë²»ÄÜΪ¿Õ

Ìá½»µÄÓû§Ãû»òÃÜÂëΪ¿Õ

·¢ËÍÄÚÈÝ°üº¬sql×¢Èë×Ö·û

°üº¬sql×¢Èë×Ö·û

Óû§Ãû»òÃÜÂë´íÎó

±íʾÓû§Ãû»òÃÜÂë´íÎó

¶ÌÐźÅÂë²»ÄÜΪ¿Õ

Ìá½»µÄ±»½ÐºÅÂëΪ¿Õ

¶ÌÐÅÄÚÈݲ»ÄÜΪ¿Õ

·¢ËÍÄÚÈÝΪ¿Õ

°üº¬·Ç·¨×Ö·û£º

±íʾ¼ì²éµ½²»ÔÊÐí·¢Ë͵ķǷ¨×Ö·û

¶Ô²»Æð£¬Äúµ±Ç°Òª·¢Ë͵ÄÁ¿´óÓÚÄúµ±Ç°Óà¶î

µ±Ö§¸¶·½Ê½ÎªÔ¤¸¶·ÑÊÇ£¬¼ì²éµ½ÕË»§Óà¶î²»×ã

ÆäËû´íÎó

ÆäËûÊý¾Ý¿â²Ù×÷·½ÃæµÄ´íÎó

 

µÚ¶þÕÂÓà¶î¼°ÒÑ·¢ËÍÁ¿²éѯ½Ó¿Ú

2.1 ÇëÇóµØÖ·

ÇëÇóµØÖ·ÊÇ¿Í»§½Ó¿Ú³ÌÐòµ÷ÓõÄʱºòÇëÇóµÄurlµØÖ·£¬²ÉÓõÄÊÇhttp post½Ó¿Ú£¬µØÖ·ÊÇ

http://*****:port/sms.aspx

http://*****:port/smsutf-8.aspx

Èë¿ÚµØÖ·Ò»°ã²»»á·¢Éú±ä»¯£¬µ±·¢Éú±ä»¯µÄʱºò£¬»á֪ͨ½Ó¿ÚÓû§       

2.2²ÎÊý˵Ã÷

²ÎÊýÃû³Æ

º¬Òå

˵Ã÷

userid

ÆóÒµid

ÆóÒµID

account

Óû§ÕʺÅ

Óû§Õʺţ¬ÓÉϵͳ¹ÜÀíÔ±

password

ÕʺÅÃÜÂë

Óû§Õ˺ŶÔÓ¦µÄÃÜÂë

action

ÈÎÎñÃû³Æ

ÉèÖÃΪ¹Ì¶¨µÄ£ºoverage

ÀýÈ磺

action=overage&userid=12&account=Õ˺Å&password=ÃÜÂë

2.3·µ»ØÖµ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<returnsms>

<returnstatus>status</returnstatus>-------·µ»Ø״ֵ̬£º³É¹¦·µ»ØSuccess ʧ°Ü·µ»Ø£ºFaild

<message>message</message>--------------·µ»ØÐÅÏ¢Ìáʾ£º¼ûϱí

<payinfo>payinfo</payinfo>--------------·µ»ØÖ§¸¶·½Ê½  ºó¸¶·Ñ£¬Ô¤¸¶·Ñ

<overage>overage</overage>-------------·µ»ØÓà¶î

<sendTotal>sendTotal</sendTotal>----·µ»Ø×ܵãÊý  µ±Ö§¸¶·½Ê½ÎªÔ¤¸¶·ÑÊÇ·µ»Ø×ܳäÖµµãÊý

</returnsms>

 

·µ»ØÐÅÏ¢Ìáʾ

˵Ã÷

·µ»Ø¿Õ

²éѯ³É¹¦

½«·µ»ØÏàÓ¦µÄÖ§¸¶·½Ê½¡¢ÕË»§Ê¹ÓÃÌõÊý¡¢×ܳäÖµµãÊý

Óû§Ãû»òÃÜÂë²»ÄÜΪ¿Õ

Ìá½»µÄÓû§Ãû»òÃÜÂëΪ¿Õ

Óû§Ãû»òÃÜÂë´íÎó

±íʾÓû§Ãû»òÃÜÂë´íÎó

 

 

µÚÈýÕ·Ƿ¨¹Ø¼ü´Ê²éѯ

3.1 ÇëÇóµØÖ·

ÇëÇóµØÖ·ÊÇ¿Í»§½Ó¿Ú³ÌÐòµ÷ÓõÄʱºòÇëÇóµÄurlµØÖ·£¬²ÉÓõÄÊÇhttp post½Ó¿Ú£¬µØÖ·ÊÇ

http://*****:port/sms.aspx

http://*****:port/smsutf-8.aspx

Èë¿ÚµØÖ·Ò»°ã²»»á·¢Éú±ä»¯£¬µ±·¢Éú±ä»¯µÄʱºò£¬»á֪ͨ½Ó¿ÚÓû§       

3.2²ÎÊý˵Ã÷

²ÎÊýÃû³Æ

º¬Òå

˵Ã÷

userid

ÆóÒµid

ÆóÒµID

account

Óû§ÕʺÅ

Óû§Õʺţ¬ÓÉϵͳ¹ÜÀíÔ±

password

ÕʺÅÃÜÂë

Óû§Õ˺ŶÔÓ¦µÄÃÜÂë

action

ÈÎÎñÃû³Æ

ÉèÖÃΪ¹Ì¶¨µÄ£ºcheckkeyword

content

¼ì²â·¢ËÍÄÚÈÝ

ÐèÒª·¢Ë͵ÄÄÚÈÝ

ÀýÈ磺

action=checkkeyword&userid=12&account=Õ˺Å&password=ÃÜÂë&content=ÄÚÈÝ

3.3·µ»ØÖµ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<returnsms>

<message>message</message>--------------·µ»ØÐÅÏ¢Ìáʾ£º¼ûϱí

</returnsms>

 

·µ»ØÐÅÏ¢Ìáʾ

˵Ã÷

Óû§Ãû»òÃÜÂë²»ÄÜΪ¿Õ

Ìá½»µÄÓû§Ãû»òÃÜÂëΪ¿Õ

Óû§Ãû»òÃÜÂë´íÎó

±íʾÓû§Ãû»òÃÜÂë´íÎó

°üº¬·Ç·¨×Ö·û

¼ì²é³öÀ´°üº¬·Ç·¨¹Ø¼ü´Ê

δ°üº¬·Ç·¨×Ö·û

δ¼ì²é³ö·Ç·¨¹Ø¼ü´Ê

 

 

 

µÚËÄÕÂ״̬±¨¸æ½Ó¿Ú

4.1 ÇëÇóµØÖ·

ÇëÇóµØÖ·ÊÇ¿Í»§½Ó¿Ú³ÌÐòµ÷ÓõÄʱºòÇëÇóµÄurlµØÖ·£¬²ÉÓõÄÊÇhttp post½Ó¿Ú£¬µØÖ·ÊÇ

http://*****:port/statusApi.aspx

Èë¿ÚµØÖ·Ò»°ã²»»á·¢Éú±ä»¯£¬µ±·¢Éú±ä»¯µÄʱºò£¬»á֪ͨ½Ó¿ÚÓû§       

4.2²ÎÊý˵Ã÷

²ÎÊýÃû³Æ

º¬Òå

˵Ã÷

userid

ÆóÒµid

ÆóÒµID

account

Óû§ÕʺÅ

Óû§Õʺţ¬ÓÉϵͳ¹ÜÀíÔ±

password

ÕʺÅÃÜÂë

Óû§Õ˺ŶÔÓ¦µÄÃÜÂë

action

ÈÎÎñÃû³Æ

ÉèÖÃΪ¹Ì¶¨µÄ£ºquery

ÀýÈ磺

action=query&userid=12&account=Õ˺Å&password=ÃÜÂë

4.3·µ»ØÖµ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<returnsms>

<statusbox>

<mobile>13548069095</mobile>-------------¶ÔÓ¦µÄÊÖ»úºÅÂë

<taskid>1212</taskid>-------------ͬһÅúÈÎÎñID

<status>10</status>---------״̬±¨¸æ----10£º·¢Ëͳɹ¦£¬20£º·¢ËÍʧ°Ü

<receivetime>2017-12-02 22:12:11</receivetime>-------------½ÓÊÕʱ¼ä

<errorcode>DELIVRD</errorcode>-Éϼ¶Íø¹Ø·µ»ØÖµ£¬²»Í¬Íø¹Ø·µ»ØÖµ²»Í¬£¬½ö×÷Ϊ²Î¿¼

</statusbox>

<statusbox>

<mobile>13548069095</mobile>

<taskid>1212</taskid>

<status>20</status>

<receivetime>2011-12-02 22:12:11</receivetime>

<errorcode>2</errorcode>

</statusbox>

</returnsms>

4.4´íÎó·µ»ØÖµ——״̬±¨¸æÇëÇó´íÎ󷵻ظñʽ¼°¶ÔÓ¦Öµ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<returnsms>

<errorstatus>

<error>1</error>-------------´íÎóÂë

<remark>Óû§Ãû»òÃÜÂë²»ÄÜΪ¿Õ</remark>-------------´íÎóÃèÊö

</errorstatus>

</returnsms>

1£ºÓû§Ãû»òÃÜÂë²»ÄÜΪ¿Õ

2£ºÓû§Ãû»òÃÜÂë´íÎó

3£º¸ÃÓû§²»ÔÊÐí²é¿´×´Ì¬±¨¸æ

4£º²ÎÊý²»ÕýÈ·

 

 

 

 

µÚÎåÕÂÉÏÐнӿÚ

5.1 ÇëÇóµØÖ·

ÇëÇóµØÖ·ÊÇ¿Í»§½Ó¿Ú³ÌÐòµ÷ÓõÄʱºòÇëÇóµÄurlµØÖ·£¬²ÉÓõÄÊÇhttp post½Ó¿Ú£¬µØÖ·ÊÇ

http://*****:port/callApi.aspx

Èë¿ÚµØÖ·Ò»°ã²»»á·¢Éú±ä»¯£¬µ±·¢Éú±ä»¯µÄʱºò£¬»á֪ͨ½Ó¿ÚÓû§       

5.2²ÎÊý˵Ã÷

²ÎÊýÃû³Æ

º¬Òå

˵Ã÷

userid

ÆóÒµid

ÆóÒµID

account

Óû§ÕʺÅ

Óû§Õʺţ¬ÓÉϵͳ¹ÜÀíÔ±

password

ÕʺÅÃÜÂë

Óû§Õ˺ŶÔÓ¦µÄÃÜÂë

action

ÈÎÎñÃû³Æ

ÉèÖÃΪ¹Ì¶¨µÄ£ºquery

ÀýÈ磺

action=query&userid=12&account=Õ˺Å&password=ÃÜÂë

5.3·µ»ØÖµ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<returnsms>

<callbox>

<mobile>13548069095</mobile>-------------¶ÔÓ¦µÄÊÖ»úºÅÂë

<taskid>1212</taskid>-------------ͬһÅúÈÎÎñID

<content>ÄãºÃ£¬ÎÒ²»ÐèÒª</content>---------ÉÏÐÐÄÚÈÝ

<receivetime>2011-12-02 22:12:11</receivetime>-------------½ÓÊÕʱ¼ä

</callbox>

<callbox>

<mobile>13548069095</mobile>

<taskid>1212</taskid>

<content>ÄãºÃ£¬±¾´Î»î¶¯Â·ÏßÊÇÔõôµÄ</content>

<receivetime>2017-12-02 22:12:11</receivetime>

</callbox>

</returnsms>

5.4´íÎó·µ»ØÖµ——»Ø¸´ÇëÇó´íÎ󷵻ظñʽ¼°¶ÔÓ¦Öµ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<returnsms>

<errorstatus>

<error>1</error>-------------´íÎóÂë

<remark>Óû§Ãû»òÃÜÂë²»ÄÜΪ¿Õ</remark>-------------´íÎóÃèÊö

</errorstatus>

</returnsms>

1£ºÓû§Ãû»òÃÜÂë²»ÄÜΪ¿Õ

2£ºÓû§Ãû»òÃÜÂë´íÎó

3£º¸ÃÓû§²»ÔÊÐí²é¿´×´Ì¬±¨¸æ

4£º²ÎÊý²»ÕýÈ·

 

必威体育betway登录2020欧洲杯各主办国签证u发国际平台manbetx万博wanbo